รางวัลรายงานประจำปียอดเยี่ยม และหมวดหมู่สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ

หมวดหมู่เหล่านี้เป็นหมวดหมู่ที่ดีเยี่ยมรายงานประจำปี และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2017 โดยจะพิจารณาในด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน รูปแบบ การผลิต ช่องทางการนำเสนอ และการดำเนินงาน

ข้อมูลที่จะส่งทางออนไลน์สำหรับรายการต่างๆ ในหมวดหมู่เหล่านี้ประกอบด้วย

ก. เรียงความความยาวไม่เกิน 625 คำซึ่งอธิบายวัตถุประสงค์ของหลักของสิ่งพิมพ์ตลอดจนความคาดหวังต่อสิ่งพิมพ์ที่ท่านจะส่งเข้ารับการตัดสิน ในเรียงความต้องประกอบไปด้วยจุดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน, ขั้นตอนในการสร้างสรรและดำเนินการ, และรายงานผลตอบรับของชิ้นงาน

ข. สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของเอกสารแนบหรือ URL ซึ่งคุณต้องแนบไปกับรายการของคุณโดยใช้เครื่องมือในการอัพโหลดลิงก์/เอกสารแนบของเรา

ค. หรือท่านสามารถแสดงรายการที่น่าเชื่อถือในการผลิตและงานสร้างสรรค์สำหรับงานของท่าน เช่น รายชื่อบุคคลและองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนานั้น

F01. รางวัลรายงานประจำปียอดเยี่ยม

F02. รางวัลสำหรับนวัตกรรมสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล​

F03. รางวัลด้านการตลาดหรือยอดขายสิ่งพิมพ์ยอดเยี่ยม

F04. รางวัลจดหมายข่าวหรือวารสารภายในหน่วยงาน/สื่อสิ่งพิมพ์ยอดเยี่ยม

F05. รางวัลสำหรับนวัตกรรมสิ่งพิมพ์ในองค์กรไม่แสวงหารายได้และองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์​

F06. รางวัลนวัตกรรมสำหรับสิ่งตีพิมพ์จากองค์กรรัฐวิสาหกิจ  ​

F07. รางวัลสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆยอดเยี่ยม

Subscribe to RSS - รางวัลรายงานประจำปียอดเยี่ยม และหมวดหมู่สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ