YÊU CẦU MỘT BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Khi bạn yêu cầu bộ tài liệu hướng dẫn tham gia giải thưởng 2020 – bộ tài liệu sẽ được gửi đến bạn ngay lập tức. Việc yêu cầu bộ tài liệu hướng dẫn không phải bắt buộc để bạn gửi hồ sơ ứng tuyển.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có chính sách bảo mật thông tin cá nhân rất khắt khe và thông tin cá nhân của bạn không được sử dụng vào mục đích khác ngoài việc thông báo với bạn về các giải thưởng.

Email: stevieawardsvn@digisoft.com.vn