Menu

รางวัลเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทียอดเยี่ยม

หมวดหมู่นี้เป็นรางวัลยอดเยี่ยมด้านการจัดการและการดำเนินงานในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2015
 

ข้อมูลที่จะส่งทางออนไลน์สำหรับรายการต่างๆ ในหมวดหมู่เหล่านี้ประกอบด้วย

ก. เรียงความความยาวไม่เกิน 625 คำซึ่งอธิบายถึงความสำเร็จของผู้ได้รับการเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2015

ข. การรวบรวมไฟล์และที่อยู่เว็บที่สนับสนุนซึ่งคุณสามารถอัพโหลดมาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อให้สนับสนุนรายการของคุณและให้ข้อมูลเบื้องหลังเพิ่มเติมกับผู้ตัดสิน (เป็นทางเลือกที่แนะนำให้ทำอย่างยิ่ง)

 

N01. รางวัลการสร้างสรรและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยอดเยี่ยม

 ก. อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการด้านอินเตอร์เน็ต/สื่อใหม่, คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์, คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์, คอมพิวเตอร์เซอร์วิส, อื่นๆ

 ข. อุตสาหกรรมการบริการทางการเงิน: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการด้านการบัญชี, ธนาคาร,สถาบันการเงิน,ประกันภัย, อื่นๆ

 ค. อุตสาหกรรมอื่นๆ : รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการอื่นๆ ยกเว้นสถาบันทางการเงิน

 ง. อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

 จ. อุตสาหกรรมทั่วไปอื่นๆ: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในหมวดนี้ในส่วนของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

N02. รางวัลการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวางแผนและการดำเนินการยอดเยี่ยม    

 ก. อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการด้านอินเตอร์เน็ต/สื่อใหม่, คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์, คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์, คอมพิวเตอร์เซอร์วิส, อื่นๆ

 ข. อุตสาหกรรมการบริการทางการเงิน: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการด้านการบัญชี, ธนาคาร,สถาบันการเงิน,ประกันภัย, อื่นๆ

 ค. อุตสาหกรรมอื่นๆ : รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการอื่นๆ ยกเว้นสถาบันทางการเงิน

 ง. อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

จ. อุตสาหกรรมทั่วไปอื่นๆ: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในหมวดนี้ในส่วนของการบริหารจัดการ และการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Subscribe to RSS - รางวัลเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทียอดเยี่ยม